Update digitale ALV

Omdat door de Corona maatregelen een ALV houden in de kantine niet mogelijk is hebben we als bestuur besloten een alternatieve oplossing te gebruiken om jullie te informeren.

Wanneer: Donderdag 8 april, 20:00 uur

Agenda:

 • Opening
 • Stand van zaken en visie
 • Bestuur samenstelling
  • Aftredend en niet herkiesbaar:  Marlous Boersma (secretaris)
  • Aftreden en niet herkiesbaar:  Aad Sijtsma (algemeen bestuurslid)
  • Nieuwe bestuursleden:  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur tot 72 uur voor de vergadering.
 • Verslag penningmeester + verslag kascontrole commissie
 • Rondvraag

Vragen aan het bestuur kunnen tot 72 uur voor de vergadering gesteld worden via de mail; bestuur@Scerica.nl en zullen voor zover mogelijk beantwoord worden tijdens de online ALV.

Aan de leden die wensen deel te nemen aan de ALV het verzoek een mail te sturen naar bestuur@scerica.nl  U ontvangt dan een link (teams) naar de vergadering.