Algemene ledenvergadering

1-12-2023


Uitnodiging aan de leden van SC Erica voor de jaarvergadering 2023

Datum: 18 december 2023
Aanvang: 19:30
Locatie: Kantine SC Erica

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen Notulen december 2022
 5. Jaarverslag 2022-2023
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Vaststelling begroting
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Vaststelling contributie (voorstel toekomst)
 11. Energie update
 12. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Quinten Vos. Het bestuur stelt voor Jordy Bergsma te benoemen.
  Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 13. Ereleden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Zowel het financieel verslag als de notulen van 2022 liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.