Algemene Ledenvergadering 2022

2-12-2022

Bij deze nodigt het bestuur van SC Erica u uit voor de Algemene Ledenvergadering

Datum: 19 december 2022
Tijd: 20.00 uur
Plaats: kantine SC Erica

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering februari 2022
 4. korte terugblik 2022
 5. Financieel verslag 2021-2022 en begroting 2022-2023
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Nutsvoorzieningen (gas en elektra) Wat te doen?
 10. Verkiezing bestuursleden:
  Aftredend en herkiesbaar: Jan Jeuring (voorzitter)
  Aftredend en herkiesbaar: Han Wellen (algemeen bestuurslid)
  Voorgestelde nieuwe bestuursleden:
  Er zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen. Nieuwe kandidaten kunnen tot een uur
  voor de Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf stemgerechtigde leden
  schriftelijk worden voorgedragen en worden aangemeld bij het bestuur.
 11. pauze
 12. Zaterdag / zondagvoetbal Status
 13. Statuten en beleidsplan
 14. Ereleden
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Zowel de notulen van de Algemene Ledenvergadering in februari 2022 als het financiƫle
jaarverslag liggen een uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.