Algemene Ledenvergadering 2021

4-11-2021

Bij deze nodigt het bestuur van SC Erica u uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: 18 november 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: kantine SC Erica

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering april 2021 (online)
 4. Jaarverslag 2020-2021 door de secretaris
 5. Jaarverslag 2020-2021 door de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Vaststelling van de begroting 2021-2022
 8. Vaststelling contributie
 9. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en niet herkiesbaar: Tino Hidding (algemeen bestuurslid)

Aftredend en niet herkiesbaar: Gini Schotanus (interim secretaris)

Voorgestelde nieuwe bestuursleden:

Er zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen. Nieuwe kandidaten kunnen tot een uur

voor de Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf stemgerechtigde leden

schriftelijk worden voorgedragen en worden aangemeld bij de secretaris.

10. Verkiezing kascommissie

pauze

 1. Van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal?
 2. Jubileumjaar 100 jaar SC Erica
 3. Benoeming ereleden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Zowel de notulen van de Algemene Ledenvergadering in april 2021 als het financiele

jaarverslag liggen een uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.