Uitnodiging jaarvergadering 2014

zaterdag 11 oktober 2014
De jaarvergadering zal worden gehouden op: MAANDAG 27 oktober 2014; aanvang 20.00 uur in de kantine.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2013
4. Jaarverslag 2013-2014 secretaris
5. Jaarverslag 2013-2014 penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrolecommissie
8. Begroting seizoen 2014-2015
9. Vaststellen contributie
10. Pauze
11. Bestuursverkiezing:
 Gestopt per 01-10-2014 dhr. Erik Heuvink
 Aftredend en herkiesbaar dhr. Pedro Prinsen.
 Overige kandidaten kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden 
 tot een uur voor de vergadering schriftelijk worden voorgedragen en 
 dienen bij de secretaris te worden aangemeld.
12. Beleidsplan
13. Verbouwing toiletgroepen
14. Rondvraag
15. Sluiting