Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

donderdag 8 november 2018
Aan de leden van SC Erica voor de jaarvergadering donderdag 22 november 2018
Datum: Donderdag 22 november 2018
Aanvang: 19:30
Locatie: Kantine SC Erica

Agenda

1. Opening
2. Bestuur
3. Samenstelling commissies
4. Pauze
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Notulen jaarvergadering 2017
7. Jaarverslag 2017-2018 secretaris
8. Jaarverslag 2017-2017 penningmeester
9. Verslag kascontrolecommissie
10. Benoeming kascontrolecommissie
11. Begroting seizoen 2018-2019
12. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
- Dhr. Ben Rolink
Aftredend en herkiesbaar:
- Mevr. Marlous Boersma