SC Erica jaarvergadering 2016

vrijdag 13 januari 2017
Datum: Donderdag 26 januari 2017
Aanvang: 19:30
Locatie: Kantine SC Erica
Agenda:
Agenda:
1.      Opening
2.      Ingekomen stukken en mededelingen
3.      Notulen jaarvergadering 2016
4.      Jaarverslag 2015-2016 secretaris
5.      Jaarverslag 2015-2016 penningmeester
6.      Verslag kascontrolecommissie
7.      Benoeming kascontrolecommissie
8.      Begroting seizoen 2016-2017
9.      Pauze
10.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
-          mevr. Linda Faassen
Aftredend en herkiesbaar:
-          dhr. Ben Rolink
Gestopt per januari 2016
-          mevr. Esther Heuvink
Gestopt per juni 2016
-           dhr. Pedro Prinsen
-           dhr. Han Wijnands
Gestopt per september 2016:
-          dhr. Peter Stegen
 
Vacant:
-          Penningmeester
-          Algemene leden (2 vacatures)
 
Overige kandidaten kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden tot een uur voor de vergadering schriftelijk worden voorgedragen en dienen bij de secretaris te worden aangemeld.
11.  Rondvraag
12.  Sluiting
Zowel het financieelverslag als de notulen van 2015 liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.