JAARVERGADERING 2 November 20:00 uur

maandag 2 november 2015
Uitnodiging aan de leden van SC Erica voor de jaarvergadering 2015
Datum: Maandag 2 november 2015
Aanvang: 20:00
Locatie: Kantine SC Erica
 
Agenda:
1.      Opening
2.      Ingekomen stukken en mededelingen
3.      Notulen jaarvergadering 2014
4.      Jaarverslag 2014-2015 secretaris
5.      Jaarverslag 2014-2015 penningmeester
6.      Verslag kascontrolecommissie
7.      Benoeming kascontrolecommissie
8.      Begroting seizoen 2015-2016
9.      Vaststellen contributie
Voorgesteld wordt om de bijdrage kunstgrasveld te verlagen tot €1 en te verlengen tot en met 2027 (was tot en met 2021).
Daarnaast in te voeren €1 contributieverhoging voor onderhoud gebouwen (kleedkamers) voor onbepaalde tijd.
10.  Pauze
11.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
-          dhr. Ronald Sijmons
-          dhr. Richard Hemme
-          dhr. Cees Lange
Gestopt per juni 2015
-          
dhr. Wijcher Huls
Aftredend en herkiesbaar: 
-          dhr. Han Wijnands.
 
Vacant: 
Penningmeester
Voorzitter Technische Commissie.
 
Overige kandidaten kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden tot een uur voor de vergadering schriftelijk worden voorgedragen en dienen bij de secretaris te worden aangemeld.
12.  Rondvraag
13.  Sluiting


Het financieelverslag ligt een half uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.