Algemene Ledenvergadering 2017

vrijdag 10 november 2017
Datum: Donderdag 23 november
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kantine SC Erica
Agenda:
1.      Opening
2.      Ingekomen stukken en mededelingen
3.      Notulen jaarvergadering 2017
4.      Jaarverslag 2016-2017 secretaris
5.      Jaarverslag 2016-2017 penningmeester
6.      Verslag kascontrolecommissie
7.      Benoeming kascontrolecommissie
8.      Begroting seizoen 2017-2018
9.      Pauze
10. Benoeming erelid:
     - Henk Berends
11.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
    - dhr. Patrick de Jonge
Gestopt per juni 2017
   - dhr. Jan Abelen
 
Vacant: 
    - Voorzitterschap
 
Overige kandidaten kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden tot een uur voor de vergadering schriftelijk worden voorgedragen en dienen bij de secretaris te worden aangemeld.

12.  Rondvraag
13.  Sluiting

Zowel het financieel verslag als de notulen van 2016 liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.