Algemene ledenvergadering

dinsdag 22 oktober 2019
Uitnodiging aan de leden van SC Erica voor de jaarvergadering 2019
Datum: Donderdag 28 november 2019
Aanvang: 19:30
Locatie: Kantine SC Erica

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2018
4. Jaarverslag 2018-2019 secretaris
5. Jaarverslag 2018-2019 penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrolecommissie
8. Begroting seizoen 2019-2020
9. Rondvraag
10. Sluiting
 
Zowel het financieel verslag als de notulen van 2018 liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.

Alvast enkele belangrijke data om te noteren:
Vrijdag 13-12-2019 Rollade verdeling voor de vrijwilligers
Vrijdag 10-01-2019 Nieuwjaarsreceptie